صحبت نفت از پنجاه سال نفت ایران

صحبت نفت از کتاب پنجاه سال نفت ایران

در ده سال اخیر صحبت نفت نقل مجلس ها شده و باید هم باشد و چه خوب بود که از سال های پیش این موضوع مورد توجه واقع میگشت.اهمیت نفت برای ایران به قدری زیاد است که می توان آن را از هر نظر یکی از مسائل حیاتی محسوب داشت.

ولی چه باید کرد نادانی و بی خبری توده ی مردم که معلول مستقیم فساد طبقه حاکمه این کشور بوده و می باشد مردم را از بسیاری از مصالح ضروری خویش بی خبر گذاشت و نتیجه این شد که ما فقط از ده سال پیش به فکر نفت و صحبت نفت افتادیم.

معذالک باز هم دیر نشده و باز هم وقت باقی است.اگر متصدیان امور بگذارند و بخواهند که مردم به طور جدی از حقایق مربوط به نفت آگاه شوند در مدت کوتاهی جبران مافات خواهد شد.هوش و نبوغ ملت ایران و علاقه مندی افراد صالح در این محیط نامساعدی که طبقه ی حاکمه از دیر زمانی ایجاد کرده است باز هم موجب همه نوع امیدواری می باشد وچنان که مشاهده می شود در ظرف همین چند سال که صحبت نفت به میان امده هر یک از اشخاص خیرخواه وعلاقه مند به قدر مقدور با تألیف کتاب و رساله و جمع آوری و انتشار اطلاعات مفید تا حدی در رفع ابهام کوشیده اند و جامعه را به پاره ای از حقایق آشنا نموده اند به قسمی که اکنون معلومات مردم درباره ی نفت و به خصوص نفت ایران به مقدار زیادی توسعه یافته است.اما چیزی که هست باز هم بسیاری از حقایق مجهول و مکتوم مانده و پرده برداری از آن مجهولات کمک بزرگی به پیشرفت مصالح ملی ما از نظر نفت خواهد کرد.

مقالات و رساله ها و کتاب هایی که تا کنون درباره ی نفت انتشار یافته هر یک در حد خود قابل استفاده و شایان تحسین و حاکی از حسن نیت بانیان آن است ولی نمی توان گفت که از هر حیث افاده ی مرام می کند چون حسن نیت و احاطه ی کلی بر تمام مسائل نفت هر یک موضوع جداگانه ای می باشد و اگر این هر دو با هم توأم گردد البته کمال مطلوب به دست می آید.در کشوری که بزرگترین و مهم ترین درآمدش از نفت است باید صدها کتاب اقتصادی و سیاسی و فنی در باره ی نفت منتشر گردد تا مردم اهمیت حقیقی این مایع سیاه را درک کرده و به بهترین وجه راه استفاده آن را بیابند.

من نیز که یکی از پروردگان این آب و خاک ومدیون و مرهون ملت و کشور خود می باشم به فکر افتادم که به اندازه توانایی خویش در رفع این نقیصه یعنی آشکار نمودن مجهولات مربوط به قضیه نفت خدمتی انجام دهم و معلومات و اطلاعات و تجربیاتی که در ظرف سی سال به واسطه تماس واصطکاک با قضیه ی نفت و امور متنوع مربوط به نفت داشته ام به رایگان در اختیار ملت عزیز خود بگذارم و مطالبی را که به عقیده خود دانستن آن برای مردم ایران بسیار مفید وضروری می باشد با خود به خاک نبرم. افراد می روند و ملت ها باقی می مانند و وظیفه ی هر فردی است که به اندازه ی توانایی خویش برای ملت جاویدان خود یادگاری بگذارد.

من مدعی نیستم که تألیف من جامع ترین تألیفات مربوط به نفت می باشد ولی می توانم بگویم که آنچه را من درباره ی نفت می نویسم متکی به اسناد و مدارک و مبتنی بر تجربیات و اطلاعات عملی سی ساله است که تا کنون چنین تألیفی درباره ی نفت به زبان فارسی منتشر نشده است.

مطالب مرتبط

نظر بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *